Aksjeeierbok

Har du orden på aksjeeierboken din?
Viktig å ha kontroll på dette med en gang, og i hvertfall om du er i drift.

Det er flere ting å huske på,
la oss hjelpe deg og din bedrift nå.

Lovhjemmel: Lov om aksjeselskaper – kapittel 4 § 4-5.

Når selskapet er stiftet, skal styret uten opphold opprette en aksjeeierbok. I denne skal aksjeeierne innføres i alfabetisk orden med angivelse av navn, fødselsnummer eller organisasjonsnummer, adresse, antall aksjer og nummer på aksjene. Det må også oppgis hvilken klasse aksjene tilhører dersom aksjeselskapet har flere aksjeklasser.

Når en aksjeeier er innført i aksjeeierboken, skal selskapet gi aksjeeieren melding om dette. Den skal også være tilgjengelig for enhver som vil ha innsyn. Aksjeeierboken oppdateres ved eierskifte eller pantsettelse av aksjer etter fastsatte regler i aksjeloven (§ 4-7). Selskapet må oppbevare opplysninger om tidligere aksjeeiere i minst ti år.

Hva kan vi hjelpe deg med?